ಹುಲಿ ಪತ್ರಿಕೆ ೨ ಪ್ರಿ-ಆರ್ಡರ್ - https://tinyurl.com/5jyh4cfs
 

ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ

ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಭಾರತದೆಲ್ಲೆಡೆ ನೆಲೆಸಿರುವ ಕನ್ನಡ ಓದುಗರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಆನ್ಲೈನ್ ತಾಣ. 

ಸಹಾಯ ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಳಿಗೆ ೮೬೬೦೪೦೪೦೩೪ ಗೆ ಕರೆ ಅಥವಾ ವಾಟ್ಸಪ್ಪ್ ಮಾಡಬಹುದು.