ಕೋವಿಡ್೧೯ ಪರಿಣಾಮ ನಮ್ಮ ಸೇವೆಗಳು ತ್ವರಿತ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ಪುಸ್ತಕ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಸೇರುವುದು ತಡವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳುತ್ತೇವೆ
 

Contact Us

Contact Form

Contact Us

ಕನ್ನಡಲೋಕ

#೧೨೪, ೧ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ೧೪ನೇ ಮೇನ್,
ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ,ಬೆಂಗಳೂರು ೫೬೦೦೦೯೭

8660404034