ಕೋವಿಡ್೧೯ ಪರಿಣಾಮ ನಮ್ಮ ಸೇವೆಗಳು ತ್ವರಿತ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ಪುಸ್ತಕ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಸೇರುವುದು ತಡವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳುತ್ತೇವೆ
 

ನಿಯಮ ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಹಣ ಪಾವತಿಯಾದ ನಂತರ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕ ರವಾನಿಸಲಾಗುವುದು. 

ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ದೋಷ ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುರಿಗಿಸಲು ಅಥವಾ ಹಣ ವಾಪಾಸ್ ಪಡೆಯಲು ಪುಸ್ತಕ ತಲುಪಿದ ೩ ದಿನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸತಕ್ಕದ್ದು.