ಹುಲಿ ಪತ್ರಿಕೆ ೨ ಪ್ರಿ-ಆರ್ಡರ್ - https://tinyurl.com/5jyh4cfs
 

ನಿಯಮ ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಹಣ ಪಾವತಿಯಾದ ನಂತರ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕ ರವಾನಿಸಲಾಗುವುದು. 

ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ದೋಷ ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುರಿಗಿಸಲು ಅಥವಾ ಹಣ ವಾಪಾಸ್ ಪಡೆಯಲು ಪುಸ್ತಕ ತಲುಪಿದ ೩ ದಿನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸತಕ್ಕದ್ದು.